GDPR - ochrana osobných údajov - Driving school - Autoškola

Autoškola ZEMAN   SK | EN
SK | EN
Prejsť na obsah

GDPR - ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov
Postup pri spracovaní osobných údajov

Tento dokument opisuje spôsob a účel spracovania osobných údajov prevádzkovateľa Zeter, s. r. o., Kalištná 21, 841 07 Bratislava, IČO: 46909028 (ďalej len „Prevádzkovateľ“) a tiež poskytuje akékoľvek ďalšie zákonom požadované informácie, vrátane informácií o právach dotknutej osoby a o tom, ako ich uplatňovať.
Zákon č. 18/2018 Z. z. Zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov ako aj Nariadenie (EÚ) 2016/679  o ochrane osobných údajov (ďalej len ako „Nariadenie“) prestavuje právny predpis o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a chráni základné práva a slobody fyzických osôb, najmä vo vzťahu k právu na ochranu osobných údajov.
Podľa Článku 4 (1) Nariadenia pojem „osobné údaje“ znamená akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby (ďalej len ako „dotknutá osoba“).
„Spracúvanie“ je operácia alebo súbor operácií s osobnými údajmi alebo súbormi osobných údajov, či sa vykonávajú aizovanými alebo neaizovanými prostriedkami, ako sú získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovanie, uchovávanie, prepracúvanie alebo zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, poskytovanie prenosom, šírením alebo poskytovanie iným spôsobom, preskupovanie alebo kombinovanie, obmedzenie, vymazanie alebo likvidácia (Článok 4(2) Nariadenia).
Podľa Článku 12 a nasl. Nariadenia, dotknutej osobe musia byť tiež poskytnuté príslušné informácie o spracovateľských činnostiach prevádzkovateľa a o právach dotknutej osoby.
„Platnosť“ vzhľadom na to, že sa môže v budúcnosti vyžadovať aktualizácia informácií o spracúvaní osobných údajov obsiahnutých v týchto Zásadách, Prevádzkovateľ je oprávnený tieto Zásady kedykoľvek aktualizovať. Táto verzia vyhlásenia bola vydaná dňa 1.3.2022.

1. NA AKOM ZÁKLADE MOŽEME SPRACÚVAŤ VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE ?
Spracúvanie je zákonné, iba vtedy a iba v takom rozsahu, keď je splnená najmenej jedna z týchto podmienok:
 Dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na jeden alebo viaceré konkrétne účely.
 Spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy.
 Spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti.
 Spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobou dieťa.

2. ČO V PRÍPADE NEPOSKYTNUTIA OSOBNÝCH ÚDAJOV?
Prevádzkovateľ, ktorý určuje podmienky a spôsob spracúvania osobných údajov nebude     od dotknutej osoby požadovať žiadne osobné údaje, ktoré (po dôslednom zvážení a posúdení     právneho základu) nie sú absolútne nevyhnutné. Preto v prípade, ak sú spracúvané     osobné údaje dotknutých osôb:
 na základe zákonnej povinnosti (čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR) je dotknutá     osoba povinná osobné údaje prevádzkovateľovi poskytnúť. Ak aj napriek tomu dotknutá     osoba neposkytne svoje osobné údaje, prevádzkovateľ si nebude môcť splniť svoje povinnosti     vyplývajúce z osobitných právnych predpisov a dotknutá osoba sa (môže) dopustiť porušenia     ustanovení predmetného právneho predpisu, čo môže spôsobiť odmietnutie poskytnutia     služby alebo predaja tovaru.
 na základe zmluvy s dotknutou osobou (čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR), je     poskytnutie osobných údajov zmluvnou požiadavkou. Ak dotknutá osoba neposkytne svoje     osobné údaje, nebude môcť s ňou prevádzkovateľ uzatvoriť zmluvný vzťah alebo na základe     jej žiadosti nebude môcť vykonať opatrenia pred uzatvorením zmluvy.
 na základe súhlasu so spracúvaním osobných údajov, ktorý udelila dotknutá osoba     (čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia GDPR), je poskytnutie osobných údajov dobrovoľné     a je to prejavom slobodnej vôle dotknutej osoby. Ak dotknutá osoba neposkytne svoje     osobné údaje, prevádzkovateľovi nebude oprávnený spracúvať údaje na účely vymedzené     v konkrétnom súhlase, čím môže byť zamedzené poskytnúť dotknutej osobe súhlasom popísané     aktivity alebo činnosti. (Udelený súhlas je dotknutá osoba oprávnená kedykoľvek odvolať.)
 na základe oprávnených záujmov prevádzkovateľa, alebo oprávnených záujmov tretej     strany (čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR), sú osobné údaje dotknutých osôb spracúvané     aj bez ich predchádzajúceho súhlasu. Dotknuté osoby musia byť vopred informované     o oprávnených záujmoch prevádzkovateľa. Dotknuté osoby majú právo namietať voči spracúvaniu.     (Dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré     sa jej týka, ktoré je vykonávané na základe oprávnených záujmov Prevádzkovateľa.     Prevádzkovateľ, ktorému bola adresovaná námietka dotknutej osoby nebude ďalej spracúvať     osobné údaje, pokiaľ nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré     prevažujú nad záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby, alebo dôvody na preukazovanie,     uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.)

3. ZÁSADY SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Dodržiavanie zásad spracúvania osobných údajov zákazníkov podľa čl. 5 Nariadenia.
 Zákonnosť spracovania – každé spracovanie musí byt zákonné, teda disponujeme primeraným     právnym základom.
 Minimalizácia spracovania OU (nevyhnutnosť) – len nevyhnutnom rozsahu spracúvame     vaše osobne údaje vo vzťahu k účelu. Vždy zvážime rozsah spracovania osobných údajov.
 Minimalizácia uchovávania osobných údajov (likvidácia) – uchovávame vo forme, ktorá     umožňuje identifikáciu DO, kým je to potrebne na účely. Vaše osobne údaje sú dôkladné     zlikvidovane po splnení účelu spracovania.
 Integrita a dôvernosť (bezpečnosť) – prevádzkovateľ prijal technické, organizačne     a personálne opatrenia pred stratou, zničením, poškodením OU.

4. VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE ZÍSKAVAME
Svoje osobné údaje nám poskytnete najčastejšie:
 Získavame primárne priamo od Vás, napríklad z komunikácie s Vami prostredníctvom     kontaktného formuláru na našej webstránke.
 V prípade ak ste v postavení nášho klienta, resp. Záujemcu o prihlásenie sa do     vodičského kurzu.

5. AKÝ JE ÚČEL SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV, PRÁVNY ZÁKLAD SPRACOVATEĽSKEJ ČINNOSTI,     NA AKÚ DOBU MÁME ULOŽENÉ VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE ?
Vaše osobné údaje budú spracúvané na základe osobitných právnych predpisov a účelov,     ktoré sú stanovené prevádzkovateľom. Tieto sú jednotlivo uvedené v INFORMÁCIÍ O ÚČELOCH     SPRACÚVANIA:

Názov spracovateľskej operácie Účel spracúvania osobných údajov Kategória osobných     údajov Právny titul spracúvania Doba uloženia údajov Ďalší príjemcovia
Prihláška do vodičského kurzu
 absolvovanie kurzu na vodičské oprávnenie a žiadateľ musí spĺňať vekové obmedzenie,     do kurzu sa môže prihlásiť uchádzač najskôr 2 mesiace pred dovŕšením vekového obmedzenia
bežné osobné údaje, ďalšie údaje nevyhnutné na preverenie podnetu plnenie predzmluvných     vzťahov 10 rokov po ukončení kurzu orgány štátnej správy, verejnej moci a verejnej     správy podľa príslušných právnych predpisov. JISCD,
Žiadosť o udelenie vodičského oprávnenia  absolvovanie kurzu na vodičské oprávnenie     a žiadateľ musí spĺňať vekové obmedzenie, do kurzu sa môže prihlásiť uchádzač najskôr     2 mesiace pred dovŕšením vekového obmedzenia bežné osobné údaje, ďalšie údaje nevyhnutné     na preverenie podnetu, zákonný zástupca plnenie predzmluvných vzťahov až do ukončenia     kurzu max 2 roky orgány štátnej správy, verejnej moci a verejnej správy podľa príslušných     právnych predpisov. JISCD,
Potvrdenie o výsledku lekárskej prehliadky účelom spracovania osobných údajov je     či žiadateľ je spôsobilý na vedenie motorového vozidla bežné osobné údaje, spôsobilý     bez obmedzenia, nespôsobilý, spôsobilý s podmienkou zákonná povinnosť prevádzkovateľa až     do ukončenia kurzu max 2 roky orgány štátnej správy, verejnej moci a verejnej správy     podľa príslušných právnych predpisov
Doškoľovacie kurzy kurzy, ktoré sú nariadené držiteľovi vodičského oprávnenia dopravným     inšpektorátom v tom prípade, že za posledných 12 mesiacov ako vodič motorového vozidla     závažným spôsobom trikrát porušil pravidlá cestnej premávky bežné osobné údaje, zmluvný     vzťah – plnenie zmluvy až do ukončenia kurzu max 2 roky orgány štátnej správy, verejnej     moci a verejnej správy podľa príslušných právnych predpisov.
Individuálny kurzindividuálny kurz je primárne určení pre ľudí, ktorí sú časovo vyťažení a nemôžu     si dovoliť účasť na výučbe v štandardnom tempe so skupinou bežné osobné údaje, ďalšie     údaje nevyhnutné na preverenie podnetu zmluvný vzťah – plnenie zmluvy až do ukončenia     kurzu max 2 roky údaje nie sú ďalej poskytované
Kondičné jazdy praktický výcvik v riadení motorového vozidla pre tých, ktorí už sú     držiteľmi vodičského oprávnenia. -dlhšiu dobu nešoférovali vôbec, nešoférujú pravidelne     a chcú si zachovať vodičské zručnosti, sa chcú zdokonaliť v šoférovaní bežné osobné     údaje, ďalšie údaje nevyhnutné na preverenie podnetu zmluvný vzťah – plnenie zmluvy až     do ukončenia kurzu max 2 roky orgány štátnej správy, verejnej moci a verejnej správy     podľa príslušných právnych predpisov.  
Vybavovanie otázok zákazníkov poskytovanie informácií klientom titul, meno, priezvisko,     e-mail, telefón plnenie predzmluvných vzťahov až do ukončenia kurzu max 2 roky údaje     nie sú ďalej poskytované
Mzdová a personálna agenda kompletné informácie o zamestnancoch vyžadovaných zákonom     ako i informácie o plate, dovolenke, zdrav. stave meno, priezvisko, titul, bydlisko,     číslo dokl. totožnosti, dochádzka, informácie pre výpočet mzdy, informácie o rod.     príslušníkoch  zákonná povinnosť prevádzkovateľa max. 50 rokov v prípade kontroly     Sociálna poisťovňa, FR SR, zdravotné poisťovne
Sprava registratúry je zabezpečovanie evidovania, tvorby, ukladania, ochrany registratúrnych     záznamov, prístupu k nim a zabezpečovanie ich vyraďovania bežné osobné údaje zákonná     povinnosť prevádzkovateľa 10 rokov po ukončení evidencie ministerstvo vnútra SR,     iný oprávnený subjekt
Evidencia práv dotknutých osôb vybavovanie žiadostí fyzických osôb smerujúcich k     uplatňovaniu ich práv titul, meno, priezvisko, adresa a iné osobné údaje, ku ktorým     sa vzťahuje uplatňované právo dotknutej osoby zákonná povinnosť prevádzkovateľa 5     rokov odo dňa vybavenia žiadosti orgány štátnej správy, verejnej moci a verejnej     správy podľa príslušných právnych predpisov
Vybavovanie sťažnosti dotknutých osôb    učelom  spracúvania je podanie fyzickej     alebo právnickej osoby, ktorým sa domáha ochrany svojich práv alebo právom chránených     záujmov o ktorých sa domnieva, že boli porušené bežné osobné údaje, ďalšie údaje     nevyhnutné na preverenie podnetu zákonná povinnosť prevádzkovateľa 5 rokov po ukončení     alebo zániku povinnosti orgány štátnej správy, verejnej moci a verejnej správy podľa     príslušných právnych predpisov
Evidencia obchodných partnerov informácie o obchodných partneroch spoločnosti meno,     priezvisko, e-mail, telefón oprávnený záujem prevádzkovateľa osoby uchovávať vo forme,     ktorá umožňuje identifikáciu DO, kým je to potrebne na účely obchodnej transakcie zmluvné     strany, partneri pri realizácii projektových činností, orgány štátnej správy, verejnej     moci
Vystavovanie faktúr a ich archivácia zákonom stanovená evidencia meno, priezvisko,     titul, dodacia adresa, fakturačná adresa, e-mail, telefón zákonná povinnosť prevádzkovateľa 10     rokov daňový úrad, obecné a mestské úrady, Slovenská pošta, iný oprávnený subjekt

Digitálna autoškola-GX autoškola identifikačné zariadenia vo vozidle, v učebni a     na trenažéri zabezpečujú zber dát a komunikáciu s jednotným informačným systémom     v cestnej doprave – JISCD bežné osobné údaje, ďalšie údaje nevyhnutné na preverenie     podnetu zákonná povinnosť prevádzkovateľa vaše osobné údaje budeme na tento účel     spracúvať po dobu 10 rokov JISCD, GX Solutions a.s.

V prípade, ak spracúvame Vaše osobné údaje na právnom základe plnenia našej zákonnej     povinnosti, môže sa jednať o nasledovné právne predpisy:
 Zákon č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce
 Zákon č. 580/2004 Z.z. Zákon o zdravotnom poistení o zmene a doplnení zákona č.     95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 Zákon č. 461/2003 Z.z. Zákon o sociálnom poistení
 Zákon č.431/2001 Z.z. Zákon o účtovníctve
 Zákon č.161/2011 Z.z. Zákon o ochrane spotrebiteľa pri poskytovaní niektorých služieb     cestovného ruchu a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 Zákon č. 387/2015 Z.z. Zákon o jednotnom informačnom systéme v cestnej doprave     a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 Zákon č. 8/2009 Z.z. Zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 Vyhláška č. 9/2009 Z.z. Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou     sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 Zákon č.40/1964 Z.z. Občiansky zákonník
 Ustanovení § 8 zákona č. 725/2004 Z.z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke     na pozemných komunikáciách.
 V zmysle novely vyhlášky č. 45 MDVa RR SR platnej od 1.1.2016.
6. KTO SÚ PRÍJEMCOVIA VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV ?
Kategória príjemcov: orgány štátnej a verejnej správy, samosprávy, audítor, advokát,     Okresné riaditeľstvo PZ, Obvodný úrad dopravy,  sprostredkovatelia (účtovnú agendu),     spoločnosti vykonávajúce správu a podporu informačných technológii, poskytovatelia     informačných služieb v odôvodnených prípadoch súdy a orgány činné v trestnom konaní.     
JISCD / Jednotný informačný systém v cestnej doprave - ktorý zabezpečuje efektívne     riadenie, evidenciu a kontrolu výkonu štátnej správy na úseku dopravy, konkrétne     v oblasti správy autoškôl, zoznam osobnych udajov - titul, meno, priezvisko, rodné     číslo, dátum a miesto narodenia, bydlisko, mail, tel.č., číslo inštruktorského preukazu,     TOKEN žiaka, TOKEN inštruktora.
Digitálna autoškola-GX autoškola - identifikačné zariadenia vo vozidle, v učebni     a na trenažéri zabezpečujú zber dát a komunikáciu s jednotným informačným systémom     v cestnej doprave – JISCD.

7. ZVEREJNENIE OSOBNÝCH ÚDAJOV
Osobné údaje nebudú zverejnené.

8. AUTOMATIZOVANE INDIVIDUÁLNE ROZHODOVANIE
Osobné údaje nebudú používane na aizovane individuálne rozhodovanie vrátane     profilovania.

9. PRENOS OSOBNÝCH ÚDAJOV MIMO EURÓPSKEJ ÚNII
Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie sa neuskutočňuje.

10. MLČANLIVOSŤ
Dovoľujeme si vás uistiť, že naši zamestnanci i spolupracovníci, ktorí budú spracovávať     vaše osobné údaje, sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch. Táto mlčanlivosť     pritom trvá i po skončení záväzkových vzťahov s nami.

11. SPRACÚVAME OSOBNE ÚDAJE DETI?
Ochranu súkromia vašich detí považujeme za zvlášť dôležitú. Za týmto účelom vedome     nezbierame žiadne osobné údaje osôb, ktorých vek nedosiahol 16 rokov. Ak máte menej     ako 16rokov, prosím nezasielajte nám akékoľvek svoje osobné údaje, vrátane vášho     mena, adresy trvalého bydliska, telefónneho čísla alebo e-mailovej adresy. Žiadna     osoba mladšia ako 16 rokov nie je oprávnená na webstránke uviesť svoje osobné údaje.     Pokiaľ zistíme, že akýkoľvek osobný údaj, ktorý spracúvame sa týka osoby, ktorej     vek nedosiahol 16 rokov a zároveň nám nebol udelený súhlas zákonného zástupcu takejto     osoby, takýto osobný údaj bez omeškania vymažeme. Ak máte podozrenie, že by sme mohli     spracúvať informácie od alebo o osobách mladších ako 16 rokov, prosím kontaktujte     nás.

12. VEK NA UDELENIE VODIČSKÉHO OPRÁVNENIA
Minimálny vek na udelenie vodičského oprávnenia je:
 15 rokov pre žiadateľa o udelenie vodičského oprávnenia skupiny AM,
 16 rokov pre žiadateľa o udelenie vodičského oprávnenia skupiny A1 a B1,
 17 rokov pre žiadateľa o udelenie vodičského oprávnenia skupiny B a T,
 18 rokov pre žiadateľa o udelenie vodičského oprávnenia skupiny A2, BE, C1 a C1E,
 21 rokov pre žiadateľa o udelenie vodičského oprávnenia skupiny C, CE, D1 a D1E,
 24 rokov pre žiadateľa o udelenie vodičského oprávnenia skupiny A, D a DE.

13. ZABEZPEČENIE OSOBNÝCH ÚDAJOV
Vaše osobné údaje sú u nás v bezpečí. Aby sme zamedzili neoprávnenému prístupu a     zneužitiu vašich osobných údajov, zaviedli sme primerané opatrenia ako technického,     tak organizačného rázu. Veľmi nám záleží na ochrane vašich osobných údajov. Preto     nielen pravidelne kontrolujeme ich zabezpečenie, ale ich ochranu priebežne zdokonaľujeme.     Snažíme sa používať také bezpečnostné opatrenia, ktoré s ohľadom na aktuálny stav     technológií poskytujú dostatočné zabezpečenie. Prijaté bezpečnostné opatrenia sú     potom pravidelne aktualizované.

14. KTO JE DOTKNUTÁ OSOBA
Sú najmä zamestnanci, klienti,  každá fyzická osoba, ktorej osobné údaje sa spracúvajú.

15. PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY
Odvolať súhlas - v prípadoch, kedy Vaše osobné údaje spracúvame na základe Vášho     súhlasu, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Súhlas môžete odvolať elektronicky     na uvedenú mailovú adresu, písomne, alebo osobne v sídle prevádzkovateľa. Odvolanie     súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov, ktoré sme na jeho základe     o Vás spracúvali. Bez ohľadu na to mate právo kedykoľvek namietať proti spracovaniu     osobných údajov.
Právo na prístup - máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o Vás máme     k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako Vaše osobné údaje používame. Vo väčšine     prípadov Vám budú Vaše osobné údaje poskytnuté v písomnej listinnej forme, pokiaľ     nepožadujete iný spôsob ich poskytnutia. Ak ste o poskytnutie týchto informácií požiadali     elektronickými prostriedkami, budú Vám poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky     možné.
Právo na opravu - prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť     a aktuálnosť informácií, ktoré o Vás máme k dispozícii. Ak si myslíte, že údaje,     ktorými disponujeme sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosím, neváhajte nás     požiadať, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili.
Právo na výmaz (na zabudnutie) - máte právo nás požiadať o vymazanie Vašich osobných     údajov, napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré sme o Vás získali, už viac nie     sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracúvania. Vaše právo je však potrebné     posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. Napríklad, môžeme mať určité právne     a regulačné povinnosti, čo znamená, že nebudeme môcť Vašej žiadosti vyhovieť.
Právo na obmedzenie spracúvania - za určitých okolností ste oprávnený nás požiadať,     aby sme prestali používať Vaše osobné údaje. Ide napríklad o prípady, keď si myslíte,     že osobné údaje, ktoré o Vás máme, môžu byť nepresné alebo keď si myslíte, že už     Vaše osobné údaje nepotrebujeme využívať.
Právo na prenosnosť údajov - za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos     osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, na inú tretiu stranu podľa Vášho výberu.     Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré sme od Vás získali na     základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán.
Právo namietať - máte právo namietať voči spracúvaniu údajov, ktoré je založené na     našich legitímnych oprávnených záujmoch. V prípade, ak nemáme presvedčivý legitímny     oprávnený dôvod na spracúvanie a Vy podáte námietku, nebudeme Vaše osobné údaje ďalej     spracúvať.
Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov - ak sa domnievate,     že vaše osobné údaje spracúvane nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť     na dozorný orgán, ktorým je úrad na ochranu osobných údajov slovenskej republiky,     hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. Číslo: +421 /2/ 3231 3214; mail: statny.dozor@pdp.gov.sk,     https://dataprotection.gov.sk. V prípade podania návrhu elektronickou formou je potrebne,     aby spĺňal náležitosti podľa § 19 ods.1 zákona č.7181967 Zb. o správnom konaní (správny     poplatok).

16. AKO MATE POSTUPOVAŤ PRI UPLATŇOVANÝCH VAŠICH PRÁV
Svoje práva si uplatňujete vždy u toho, kto Vaše osobné údaje spracúva, t. j. u konkrétneho     prevádzkovateľa.
Ak má prevádzkovateľ zodpovednú osobu, môžete Vašu žiadosť adresovať aj tejto osobe.
Žiadosť môže byť ústna, písomná, elektronická prípadne podaná inými prostriedkami (všeobecné     nariadenie o ochrane údajov nepredpisuje konkrétnu formu). Odporúčame využiť najmä     písomnú alebo elektronickú formu.
Pripravte si identifikačné údaje ako napr. číslo zmluvy, Vaše ID u prevádzkovateľa,     používateľské meno alebo heslo a pod. teda identifikátor, na základe ktorého Vás     prevádzkovateľ bude schopný vo svojom prostredí identifikovať a poskytnúť Vám tak     údaje, ktorá sa Vás týkajú.
Prevádzkovateľ je povinný vybaviť Vašu žiadosť bezodkladne, najneskôr do 1 mesiaca od     jej doručenia. V prípade zložitosti, alebo veľkého počtu žiadostí sme oprávnení túto     lehotu predĺžiť o ďalších 60 dní.
V prípade opakovanej žiadosti sme oprávnení účtovať si primeraný administratívny     poplatok na pokrytie nákladov spojených s poskytnutím tejto služby.
Pravo dotknutej osoby namietať voči aizovan6mu rozhodovaniu nie je možne uplatniť',     pretože popisovaná činnosť' spracovania neobsahuje aizovane rozhodovanie.
Pravo dotknutej osoby požadovať od prevádzkovateľa informáciu, z akého zdroja pochádzajú     osobne údaje, je bezpredmetne, pretože prevádzkovateľ' spracúva osobne údaje získané     od dotknutej osoby.

17. KTO JE VAŠOU ZODPOVEDNOU OSOBOU?
Naša spoločnosť nemá ustanovenú zodpovednú osobu, nakoľko nie je to zákonnou nevyhnutnosťou     v prípade našej spoločnosti. Vaše otázky ohľadom osobných údajov môžete smerovať     však priamo na našu spoločnosť.

18. INFORMOVANIE A UPLATŇOVANIE PRÁV DOTKNUTEJ OSOBY
Za účelom uplatňovania svojich práv, môžete kedykoľvek kontaktovať prevádzkovateľa     nasledovne:
 Adresa: Zeter, s. r. o., Kalištná 21, 841 07 Bratislava
 E-mail: info@autoskolazeman.sk

19. ZAVER
Ak máte otázky k ochrane osobných údajov, môžete sa kedykoľvek obrátiť prostredníctvom     e-mailu, alebo poštou na sídle prevádzkovateľa. V prípade, že si u nás uplatňujete     niektoré z práv dotknutej osoby podľa právnych predpisov upravujúcich ochranu osobných     údajov a z vašej žiadosti nie je možné overiť totožnosť žiadateľa alebo v prípade,     že máme oprávnené pochybnosti v súvislosti s totožnosťou osoby, ktorá podáva žiadosť,     vyhradzujeme si právo túto osobu požiadať o poskytnutie dodatočných informácií potrebných     na potvrdenie totožnosti osoby uplatňujúcej túto žiadosť.
Návrat na obsah